Kains barn: Religion og vald frå Det gamle testamente til 11. september. Er det riktig å seie at religion avlar aggresjon og vald? Eller er det materielle forhold som er den største drivkrafta?

I «Kains barn» undersøkjer Torkel Brekke ulike former for organisert valdsbruk innanfor verdas religionar – blant anna kristendom, islam, hinduisme og buddhisme. Eit hovudføremål for Brekke er å vise at religionen i dag har fått ein heilt ny politisk kraft. Den spelar ein ny rolle i konfliktar verda over.

Gjennom eksempla frå historia viser han korleis religion til alle tider har vore viktig for legitimeringa av valdsbruk til menneska. Han tek for seg skapingsmytar, trua på dommedag, hellig krig og revolusjonære bevegelsar. Han skildrer offerhandlingane til aztekerne, hellig krig i Vest-Afrika og religiøse sekter i USA.

Humanistforlag

Når det nærmar seg 60-årsdagen til den bestialske bombarderingen av Dresden, kjem ein latvisk omsetjing av den intrigante undersøkinga til Torkel Brekke om valdshistorie i ein politisk-religiøs kontekst. Boka blei heitandes Kains barn. Det skal vere eit veldig bra stykke, seiast det.

Reinis Tukišs i Satori, Mazie guvumi

Kains barn spenner over eit veldig breitt område i tid og rom. Difor blir boka til Brekke overflatisk. Men ho er lettlesen, fullspekka med interessante fakta – ein introduksjon til ein utvilsamt veldig alvorleg problematikk. Veldig mykje av det han nemner, burde vere godt kjend, men Brekke tek ikkje noko for gjeve og forklarer den historiske bakgrunnen til alt. Han byrjar med den kjende forteljinga om Kain og Abel. Rettvis og hellig krig, debattar om sivilisasjonskonflikt er noko som er høgst aktuelt i dag. Det er vanskeleg å kome med uhøyrde argument. Det mest verdifulle bidraget Brekke kjem med, er at han har oppsummert det breie temaet i ei bok.

Boka er omsett til latvisk av Inga Bērziņa.

Diena